NAŠE CIELE

V súvislosti s časovými, finančnými a legislatívnymi možnosťami sa snažíme naplniť uvedené plány a špecifické ciele:
 • pomáhať pri spracovávaní a sprístupňovaní zbierok z dejín automobilov a ich výrobe na Slovensku,
 • mapovať, prezentovať a publikovať slovenské stopy v histórii automobilizmu,
 • podporovať štúdium a výskum vo svojich zbierkach a knižnici,
 • spolupracovať s majstrami tradičných remesiel, ktorí pokračujú v tradíciách našich predkov,
 • organizovať vzdelávacie programy zamerané na revitalizáciu remesiel súvisiacich s automobilmi a tým zatraktívňovať zážitkový a remeselný cestovný ruch,
 • sprístupňovať zbierkové predmety, dokumenty a výsledky svojej reštaurátorskej činnosti verejnosti cez expozície a putujúce výstavy,
 • organizovať a vykonávať semináre, ukážky, výstavy, školenia, podujatia, tréningy, testy, prednáškové činnosti, konferencie k problematike všestranného rozvoja ekologického používania automobilov v kontexte vyrobených automobilov,
 • informovať o histórii automobilovej výroby na Slovensku,
 • nadväzovať partnerstvá s vedeckými a kultúrnymi inštitúciami, ktoré sa podieľajú na ochrane histórie automobilizmu a ich výrobe doma, aj v zahraničí,
 • podieľať sa na záchrane a obnove automobilov,
 • riešiť vlastné vedecko-výskumné úlohy a spolupracovať na riešení podobného odborného zamerania,

 • zhromažďovať systematicky zbierkové predmety a budovať múzejné zbierky získavaním zbierkových predmetov a fondov z oblasti svojho zamerania,
 • spravovať múzejné a galerijné zbierkové predmety,
 • zvyšovať povedomie o dopade výroby automobilov na životné prostredie na Slovensku a na globálnu zmenu klímu,
 • spolupracovať s inštitúciami pri rozvoji kultúrno-osvetových aktivít v regiónoch súvisiacich s automobilizmom, výrobou vozidiel a ich ekologické používanie,
 • podporovať programy zamerané na osvetu, komunikáciu a vzdelávanie obyvateľstva s dôrazom na deti, mládež a znevýhodnené skupiny,
 • realizovať výskum, vývoj a inovácie v oblasti bezpečnosti automobilov, spoločenských, humanitných, prírodných a technických vied,
 • prezentovať výsledky odbornej a vedecko-výskumnej činnosti cez vlastné edičné činnosti a kultúrno-vzdelávacie aktivity,
 • budovať profesionálnu knižnicu pre odborné spracovanie a analýzy prezentovaných zbierkových predmetov,
 • podieľať sa na budovaní centrálnej evidencie múzejných zbierok,
 • združovať fyzické osoby a právnické osoby pôsobiace v oblasti automobilov,
 • organizovať spoločenské podujatia, pracovné stretnutia a projekty, najmä v oblasti automobilizmu a výroby automobilov,
 • podporovať a zúčastňovať sa na cezhraničnej a medzinárodnej spolupráci v oblasti výskumu, vývoja a rozvoja systémov, metodík a nástrojov na zníženie negatívnych javov a vplyvov automobilov.