HĽADÁME DOBROVOLNÍKOV

Akékoľvek práce, ktoré budeme môcť zrealizovať svojpomocne alebo s dobrovoľníkmi, nebudeme nakupovať.


V tejto súvislosti budeme radi keď sa s nami skontaktujete a priložíte ruku k dielu. V prvom kontaktnom maile prosím uveďte:

 

  • Základné a kontaktné údaje
  • Aké dobrovoľnícke role preferuješ
  • Tvoje znalosti a vybavenie
  • V ktorej časti Slovenska sa nachádzaš

 

Zaslaním e-mailu nám prosím potvrď, že súhlasíš so spracovaním osobných údajov a akceptuješ čestné prehlásenie - oba dokumenty sú uvedené nižšie.

ZAREGISTRUJ SA AKO DOBROVOLNÍK

Zaslaním e-mailu nám prosím potvrď, že súhlasíš so spracovaním osobných údajov a akceptuješ čestné prehlásenie - oba dokumenty sú uvedené nižšie.

Čestné prehlásenie dobrovoľníka/dobrovoľníčky

Čestne prehlasujem, že:

• som nebol/a trestaný/á ani vyšetrovaný/á kvôli akejkoľvek trestnej činnosti;

• v dobe uzatvárania dohody nie je proti mne vedené trestné konanie;

• mi nebola nariadená žiadna psychiatrická liečba;

• nebola mi diagnostikovaná žiadna infekčná alebo nákazlivá choroba;

• v posledných 14 dňoch som nebol v zahraničí;

• v posledných 14 dňoch som nemal zvýšenú teplotu, hnačku alebo kašeľ;

• v posledných 14 dňoch som nebol v kontakte s človekom, ktorý má diagnostikovaný COVID-19 alebo ktorý má naň podozrenie, respektíve si nie som vedomí/á, že by som bol/ Toto prehlásenie robím dobrovoľne, som si vedomý/á toho, že zamlčanie vyššie uvedených skutočností je závažným porušením podmienok pre výkon dobrovoľníckej činnosti. Som si vedomý/á všetkých rizík spojených s dobrovoľníckou prácou.

Súhlasím s tým, že vyššie uvedené údaje sú súčasťou mojej osobnej zložky vedenej v organizácii SLOVENSKÉ MÚZEUM AUTOMOBILOV, občianske združenie, sídlom Staničná 6, 900 21 Svätý Jur, Slovenská republika, IČO 50632043, registrované Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-50171

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV DOBROVOĽNÍKOV 

Občianske združenie SLOVENSKÉ MÚZEUM AUTOMOBILOV, občianske združenie, sídlom Staničná 6, 900 21 Svätý Jur, Slovenská republika, IČO 50632043, registrované Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-50171, e -mail: sma@sma.sk ako prevádzkovateľ (ďalej aj ako „Prevádzkovateľ“) považuje Vaše súkromie za dôležité. Preto vytvoril zásady ochrany osobných údajov, v ktorých je uvedený spôsob zhromažďovania, používania, zverejňovania, prenášania a uchovávania Vašich osobných údajov.

Zoznam osobných údajov, rozsah spracovania a účel spracovania Vo vzťahu k záujemcom o výkon dobrovoľnej činnosti sú predmetom spracúvania nižšie špecifikované osobné údaje na nasledujúce účely:

a) účasť na pohovore a vedenie v evidencii dobrovoľníkov, pričom spracúvanými osobnými údajmi sú: meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko alebo prechodné bydlisko, súkromný e-mail a telefón a údaje uvedené dobrovoľníkom v životopise, v motivačnom liste. Poskytnutie osobných údajov v rozsahu uvedenom vyššie je potrebné na plnenie predzmluvných vzťahov, a to v zmysle § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. v planom znení (ďalej len ako „Zákon“) a článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len ako „Nariadenie“). Poskytnutie uvedených údajov je dobrovoľné a nie ste povinný ich poskytnúť. Sú však nevyhnutné na plnenie predzmluvného o vzťahu a bez ich poskytnutia nie je možné zmluvu uzatvoriť.

Dané osobné údaje budú uchované po dobu 12 mesiacov. Po uplynutí tejto doby budú zlikvidované.

b) príprava a vysielanie dobrovoľníkov na výkon dobrovoľníckej činnosti, plnenie zmluvných povinností vyplývajúcich zo zmluvy o výkone dobrovoľníckej činnosti, pričom spracúvanými osobnými údajmi sú: meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko alebo prechodné bydlisko, súkromný e-mail a telefón. Poskytnutie osobných údajov v rozsahu uvedenom vyššie je potrebné na plnenie zmluvných vzťahov, a to v zmysle § 13 ods. 1 písm. b) zákona a článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia.

Poskytnutie uvedených údajov je dobrovoľné a nie ste povinný ich poskytnúť. Sú však nevyhnutné na plnenie zmluvného vzťahu týkajúceho sa výkonu dobrovoľníckej činnosti a bez ich poskytnutia nie je možné zmluvu uzatvoriť. Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu. Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii.

Prevádzkovateľ poskytne Vaše osobné údaje prijímateľom dobrovoľníckej činnosti, a to okrem iných prijímateľov aj Domov použitých kníh občianske združenie, sídlom Staničná 6, 900 21 Svätý Jur, Slovenská republika a Inštitút pre rozvoj spoločnosti občianske združenie, sídlom Prostredná 4/48, 900 21 Svätý Jur, Slovenská republika.

Ak ku spracúvaniu osobných údajov dochádza na základe súhlasu, súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu SLOVENSKÉ MÚZEUM AUTOMOBILOV, občianske združenie, sídlom Staničná 6, 900 21 Svätý Jur, Slovenská republika.

Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia. Udelením súhlasu nie sú dotknuté Vaše práva dotknutej osoby.

Na základe písomnej žiadosti alebo osobne u prevádzkovateľa máte právo (i) žiadať o prístup k svojim osobným údajom a o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov; (ii) namietať spracúvanie svojich osobných údajov; (iii) na prenosnosť osobných údajov; (iv) svoj súhlas so zaradením do databázy uchádzačov o zamestnanie kedykoľvek odvolať, (v) podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.

Prečítal som si tieto zásady o ochrane údajov a porozumel som im.