Všeobecné obchodné podmienky Slovakian Manager Academy-Goethe Uni Business School, spol. s r.o.

Slovakian Manager Academy-Goethe Uni Business School, spol. s r.o., Radlinského 9, 813 84 Bratislava

(miesto Radlinského 9, 813 84 Bratislava) - ďalej len "poskytovateľ"

účastník programu (ďalej len účastník)sa dohodli na týchto všeobecných obchodných podmienkach: 

Čl. 1. Všeobecné ustanovenia

1.     Účastník berie na vedomie, že zaslaním záväznej prihlášky a zaplatením poplatku za program poskytovateľovi, mu vzniká právo účasti vo vybranom programe.

2.     Účastník berie na vedomie a súhlasí, že zaradenie do programu vykonáva poskytovateľ na základe vstupného pohovoru, ktorý sa uskutoční pred začiatkom programu.

3.     Cena programu je stanovená na základe dohody poskytovateľa a v zmysle zákona č.18/1996 Z.z. o cenách.

4.     Účastník programu prihlásením sa a zaplatením poplatku za program deklaruje, že súhlasí s cenou za vybraný program a s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.

5.     Úhradu za program je potrebné realizovať najneskôr do termínu začatia programu.

6.     Účastníkovi vzniká právo na účasť v požadovanom programe až po pripísaní čiastky poplatku za program na účet poskytovateľa, alebo po zaplatení v hotovosti na mieste.

7.     Úhradu možno vykonať poštovým peňažným poukazom typu U, prevodným príkazom (uvádzajte prosím v popise platby svoje meno) alebo po dohode v hotovosti na mieste konania kurzu. 

Bankou potvrdený prevodný príkaz na platbu je informačným dokladom o vykonaní úhrady za program. V prípade, že účastník požaduje vystaviť faktúru, je potrebné oznámiť to vopred, ešte pred úhradou za program. 
Bankové spojenie: 
Tatra banka, a.s. 
č.ú.:  2624043411/1100
Názov účtu: Slovakian Manager Academy-Goethe Uni Business School, spol. s r.o. 
v riadku účel: uvádzajte meno účastníka programu 

8.     Ak účastník programu po zaplatení príslušného poplatku za program požiada o odstúpenie z kurzu, má poskytovateľ programu nárok na storno poplatok (manipulačný poplatok). Jednotlivé podmienky storno poplatkov sú uvedené v čl.2.

Čl. 2  Podmienky storno poplatkov

2.1 Študenti môžu svoj zmluvný vzťah s SMA-GUBS zrušiť v lehote do 3 mesiacov odo dňa podpisu zmluvy a to bez predchádzajúceho upozornenia a udania dôvodu.

2.1.1  V prípade že študent do troch mesiacov odo dňa podpisu zmluvy neabsolvoval predmety a neodovzdal práce (domáce úlohy a skúšky), uhradí manipulačný poplatok 1000,- EUR.

2.1.2 V prípade že študent do troch mesiacov odo dňa podpisu uhradil školné, po odrátaní manipulačného poplatku sa zvyšné finančné prostriedky vrátia študentovi.

2.2 V prípade, že študent do dňa ukončenia zmluvného vzťahu s SMA-GUBS neuhradil školné, SMA-GUBS nebude požadovať o úhradu školného, okrem manipulačného poplatku vo výške 1 000 ,- €

2.3 V prípade, že študent v lehote do troch mesiacov navštívil moduly a/alebo boli podané práce na vyhodnotenie, poplatky budú účtované nasledovne:

2.3.1 študent uhradí cenníkovú cenu nákladov za modul, ktorý navštívil a za každú odovzdanú prácu uhradí 250, - €

2.4 Ak po troch mesiacoch trvania zmluvného vzťahu študent zruší zmluvný vzťah s SMA-GUBS a do dátumu zrušenia zmluvy nenavštívil žiaden z predmetov programu, alebo neodovzdal práce na hodnotenia, SMA-GUBS vráti, alebo odpustí študentovi 50% so školného, avšak SMA-GUBS bude účtovať študentovi manipulačný poplatok vo výške   2000, - €.

2.4.1 V prípade, že študent do dátumu zrušenia zmluvného vzťahu neuhradil školné, alebo len časť nákladov za program, študent uhradí 2 000,- € manipulačný poplatok.


2.4.2 Ak je štúdium ukončené po troch mesiacoch a študent navštívil predmety, alebo boli odovzdané práce (domáce úlohy, skúšky) na hodnotenie, k storno poplatku 50% zo školného sa účtujú nasledovne náklady:

2.4.3 Študent uhradí cenníkovú cenu nákladov za absolvované moduly a za každú odovzdanú prácu uhradí 250, - €.

2.5 Ak je štúdium ukončené po šiestich mesiacoch trvania zmluvného vzťahu medzi SMA-GUBS a študentom, pričom v prvých šiestich mesiacoch zmluvného vzťahu neboli so strany študenta absolvované žiadne predmety a neboli odovzdané žiadne práce na vyhodnotenie, študentovi bude vrátené, alebo odpustené z celkovej výšky platieb za program 25% zo školného. Študent v tomto prípade uhradí manipulačný poplatok vo výške 3000 ,- €.

2.5.1 Ak je štúdium ukončené po šiestich mesiacoch zmluvného vzťahu s SMA-GUBS a študent navštívil predmety, alebo odovzdal práce na vyhodnotenia, okrem 50% storno poplatku sa účtujú nasledovne náklady:

2.5.2 Študent uhradí cenníkovú cenu nákladov za predmet ktorý navštívil a za každú odovzdanú prácu na hodnotenie, uhradí 250, - €

2.6 V prípade ukončenia programu, alebo nenastúpenia na štúdium po dvanástich mesiacoch, SMA-GUBS nie je povinná vrátiť finančné náklady vynaložené študentom, a ani študijný poplatok za štúdium.

V prípade, že účastník preukázateľne dokáže poskytovateľovi, že nemôže kurz absolvovať v určenom termíne zo závažných dôvodov, (choroba, smrť blízkeho príbuzného, živelná pohroma, resp. iná udalosť znemožňujúca účastníkovi kurz absolvovať), písomne túto skutočnosť oznámi poskytovateľovi, môže poskytovateľovi po dohode umožniť účastníkovi tento kurz absolvovať v nasledujúcom termíne.

Poskytovateľ poskytne účastníkovi programu možnosť zabezpečiť si učebné materiály a to cez študentský informačný systém Moodle, alebo v tlačovej forme pred začiatkom každého predmetu.

Za prejav porozumenia Všeobecným obchodným podmienkam a súhlasu s ich obsahom sa považuje odoslanie záväznej prihlášky elektronickou poštou aj bez vlastnoručného podpisu.

 Všeobecné obchodné podmienky a storno podmienky sú platné od 1. 10. 2013