Spolek pro odborné vzdělávání Vzdělávacího centra MKM, z.s. patří do skupiny vzdělávacích společností MKM. Jeho hlavní činností je podpora komplexního vzdělávání pro manažery, odbornou, právní a širokou veřejnost. Dále poskytuje vybraná profesní studia, poradenské a konzultační služby a  věnuje se  vědecké a publikační činnosti. První agentura MKM byla založena už v roce 1990, od té doby zaujímá stabilní pozici mezi nejvetšími společnostmi České republiky, zabývajícími se jazykovým a dalším vzděláváním, překlady a tlumočením. Na základě trvalé spolupráce s více než stovkou pečlivě vybraných kvalifikovaných lektorů a překladatelů se ročně v různých typech kurzů vzdělává více než  1500 studentů a překládají se tisíce normostran odborných textů. Akademické řízení jednotlivých kurzů umožňuje individuální přístup a vytvoření metodiky na míru. Využívání on-line systému Jakobson, díky kterému je možné sledovat vývoj ve výuce, docházku posluchačů, archiv probraného učiva i čerpané prostředky zase usnadňuje celkovou organizaci i práci personálních oddělení. V roce 2014 byla Jazykové škole MKM Ministrstevem školství, mládeže a tělovýchovy udělena akrediatce k provádění vzdělávacího programu:  Studium pro ředitele škol a školských zařízení. Ve stejném roce Vzdělávací centrum MKM (http://vzdelavaci-centrum.mkm.cz/) splnilo podmínky autorizace a stalo se autorizovanou osobou pro profesní kvalifikace: 62-014-R Specialista vzdělávání a rozvoje zaměstanců a 75-001-t Lektor dalšího vzdělávání. Specialitou Jazykové školy MKM je výuka kurzu Angličtina ve vinařství, který nabízí jako jediná v České republice. Pod vedením profesionálních lektorů také nabízíme angličtinu/ němčinu ve stavebnictví nebo v medicíně, obchodní angličtinu a němčinu,soft skills v angličtině a češtinu pro cizince. Dále pak JŠ MKM připravuje studenty k mezinárodním zkouškám jako jsou KET, PET, FCE, CAE. Certifikáty o složení cambridgeské zkoušky jsou vítaným přínosem například pro životopis uchazeče o zaměstnání.          

 

PREŠOVSKÁ REGIONÁLNA KOMORA

sopk presov

Slovenská obchodná a priemyselná komora - Prešovská regionálna komora (SOPK) je verejný subjekt, ktorý začal svoju novú históriu v roku 1998.

Jedným z kľúčových mandátov je spolupracovať s obchodnými komorami v zahraničí (organizovanie obchodných misií, workshopov, spolupráca a ekonomické stretnutia, zverejňovanie obchodných poúk, vyhľadávanie obchodných partnerov, výmena obchodných a politických dokumentov a ďalšie informácie, a pod ).

V posledných rokoch participovala SOPK -PRC v rade programov, ako PHARE, Leonardo da Vinci, ESF, Iniciatívy Spoločenstva EQUAL, INTERREG IIIA, 6-ty rámcový program a Program pre Strednú Európu, s cieľom posilniť hospodársky rozvoj regiónu zvýšením konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov.

SOPK Prešov spolupracuje s SMA spolupracuje pri vytváraní a organizovaní vzdelávacích programov. Všetky SMA externé kurzy môžu byťrealizované aj v priestoroch SOBPK - Prešov. SMA a SOPK - Prešov tiež vybudovali spolu knižnicu, so zameraním na oblasti obchodnej administratívy, ekonomiky a marketingu. Bola vytvorená pre potreby študentov SMA študentov a je otvorená aj pre verejnosť. SMA spolu s SOPK - Prešov sú presvedčení, že tieto opatrenia budú mať pozitívny vplyv na rozvoj východ-slovenská regiónu.

 

ŽILINSKÁ REGIONÁLNA KOMORA

sopk zilinaSlovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) je inštitúcia zameraná na podporu a prezentáciu veľkých, stredných a malých firiem, na pomoc pri rozvíjaní ich aktivít v Slovenskej republike a na zahraničných trhoch.
SOPK je členom EUROCHAMBRES, Medzinárodnej obchodnej komory (MOK), Svetovej federácie komôr - jediná reprezentatívna inštitúcia, ktorá využíva svoj vplyv, aby hájila záujmy podnikov sveta zo všetkých odvetví. Predseda SOPK Peter Mihók je zároveň prezidentom Svetovej federácie komôr - World Chamber Federation.

SOPK Žilina je podľa počtu členov najväčšia regionálna komora na Slovensku. Poskytuje svoje služby na Liptove, Orave, Turci, Kysuciach, Považí, ale i v rámci celého Slovenska, napr.:

  • vzdelávacie aktivity, semináre, kurzy, workshopy, konferencie,
  • Sekcia odborného ďalšieho a celoživotného vzdelávania – spolupráca so strednými odbornými školami pri záverečných a maturitných skúškach, organizácia súťaže zručností, jazykové pobyty,
  • spolupráca s vysokými školami, s ministerstvom hospodárstva, dopravy, so samosprávnym krajom a municipalitami
  • odborné publikácie
  • podieľanie sa pri tvorbe legislatívy
  • certifikácia a colné poradenstvo – overovanie certifikátov o pôvode tovaru, obchodných faktúr, vystavovanie ATA karnetov,
  • tuzemské a zahraničné obchodné misie, veľtrhy a výstavy, vyhľadávanie obchodných partnerov,SOPK Žilina spolupracuje so zahraničnými priemyselnými komorami na projektoch a aktivitách. Pri SOPK Žilina pracuje Slovensko-poľská obchodná komora a Slovensko-kórejský hospodársky výbor. Poľský prezident ocenil prácu na zlepšovaní vzťahov a infraštruktúry medzi Slovenskom a Poľskom tým, že udelil vyznamenanie Poľský kríž riaditeľovi SOPK Žilina.

SOPK Žilina spolupracuje so SMA pri vytváraní a organizovaní vzdelávacích kurzov zameraných na financie, manažment, obchod a marketing. Cieľom je doplniť, zvýšiť kvalifikáciu manažérov na úroveň najvyšších medzinárodných štandardov. Veríme, že sa tým zvýši Vaša konkurencieschopnosť na trhu práce u nás i v zahraničí. SOPK Žilina spolu s SMA sú presvedčení, že tieto aktivity budú mať pozitívny vplyv na rozvoj severného, stredného a západného Slovenska.

www.sopk.sk | www.interbiznis.sk

 

VOLIS Academy

volisVolis Academy v spolupráci s EF jazykové pobyty poskytujú komplexné jazykové vzdelávanie vo viac ako 40 krajinách sveta vrátane Bratislavy. Spoločnosť patrí medzi lídrov v oblasti jazykovej výučby na Slovensku, ako i v zahraničí. Zameriava sa najmä na kvalitu poskytovaných kurzov rôznych svetových jazykov, s dôrazom na anglický jazyk.

Vzájomná spolupráca medzi Volis Academy a SMA vyplýva z podmienky dobrej znalosti anglického jazyka všetkých uchádzačov o MBA štúdium v rámci SMA. Záujemcovia o štúdium, ktorí nedosahujú požadovanú úroveň jazyka, majú možnosť si svoje znalosti zdokonaliť prostredníctvom prípravných kurzov vo Volis Academy v Bratislave, prípadne modernou online formou.