MBA Programs

Štúdium je zacielené na problematiku vrcholového riadenia. Naše vzdelávacie programy odzrkadľujú aktuálne trendy vo vzdelávaní a orientujú sa na potreby trhu. Na prax orientované manažérske vzdelanie doladí a zocelí Vaše zručnosti a vedomosti, zlepší Váš výkon, prehĺbi odborné vedomosti a posunie hranice Vášho uplatnenia.  Absolventi MBA programov preukázali potenciál zvýšiť svoj zárobok o 50 až 60%.

V SMA uprednostňujeme kombináciu odborných vedomostí z manažmentu, marketingu a predaja s tréningom soft skills (komunikácia, prezentačné schopnosti atď.). Zakladáme si i na vysokej odbornosti našich lektorov, ktorí sú zároveň i profesionálmi s bohatými skúsenosťami vo svojom odbore. 

Program MBA sa skladá z piatich povinných a z troch voliteľných predmetov. Každý študent si tak môže ľubovoľne nakombinovať svoje štúdium v závislosti od smeru, na ktorý sa chce špecializovať. V priebehu štúdia si vyberá tri predmety zo širokej ponuky voliteľných predmetov. Pokračovať v  špecializácií je možné i v rámci písania diplomovej práce – študent si tému práce môže stanoviť sám a zamerá sa na rozpracovanie problematiky, ktorá je preňho profesne zaujímavá.

Hlavným zameraním študijného programu MSc je získanie zručností potrebných pre profesionálnych manažérov, ktorých rozhodnutia ovplyvňujú celú spoločnosť a jej ďalší vývoj. MSc je navrhnutý tak, aby zdokonalil vodcovské kvality uchádzačov, ich intelektuálne zručnosti, schopnosť robiť efektívne úsudky ako aj riešiť bežné i špecifické problémy. Prostredníctvom rozvoja týchto zručností sa zlepšujú i kariérne vyhliadky absolventov. Dôraz študijného programu na relevantnosť v praxi znamená, že naši absolventi sú vysoko cenení zamestnávateľmi. Absolventi tohto magisterského štúdia získajú akademický titul MSc.

 

Historické pozadie

V roku 1902 prvých sedem študentov absolvovalo štúdium na Dartmouth College (New Hampshire) v USA. Tento študijný program bol pôvodne zavedený v dôsledku nedostatku praktických skúseností absolventov vysokých škôl. Do konca roku 1950 sa MBA program presadil v anglo-americkom svete ako najvýznamnejšia forma obchodného vzdelávania. V Európe sa prvé MBA programy začali otvárať v polovici deväťdesiatych rokov dvadsiateho storočia.